Política de privacitat

A continuació li facilitem informació detallada sobre el tractament de les seves dades en compliment de l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 sobre protecció de persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i la derogació de la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades).

Responsable i contacte del responsable de l’RPO

Finalitats del tractament

VIAJES ANDROMEDA, S.A. (d’ara endavant, l’Entitat), tractarà la informació que ens proporcionen les persones interessades per a les següents finalitats:

  • Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o sol·licitud sobre els nostres serveis professionals com a agència de viatges que ens fan les persones interessades.
  • Comunicacions comercials: Tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-li sobre els nostres serveis i activitats, articles d’interès i informació general sobre els nostres serveis per correu electrònic.
  • Gestionar les dades facilitades pels sol·licitants d’ocupació a través de qualsevol de les formes de contacte que es troben disponibles en aquest lloc web amb finalitats de selecció i selecció. Vostè autoritza expressament L’Entitat a tractar les seves dades amb la finalitat indicada.
  • Gestiona la teva descàrrega al servei de subscripció de la nostra newsletter.
  • Gestió de serveis als nostres clients: Inclou el tractament de les dades personals necessàries per a la gestió dels viatges contractats pels nostres clients.

Criteris de retenció de dades

Currículum Vitae Management: L’Entitat podrà conservar el seu Currículum Vitae durant un termini màxim d’un any, després d’aquest període, serà automàticament destruïda, en compliment del principi de qualitat de les dades.

Gestió de viatges: Les dades personals es conservaran mentre els serveis contractats amb l’Entitat estiguin vigents. Al final de la prestació del servei contractat, les dades personals es conservaran durant el temps que sigui necessari per complir amb les finalitats, en els casos que puguin sorgir responsabilitats amb l’entitat i / o en compliment d’altres marcs normatius que s’apliquin a l’entitat o una norma amb una sèrie de lleis que requereixin la preservació d’aquests. Les dades personals es conservaran de manera que permetin la identificació i l’exercici dels drets dels interessats i, d’acord amb les mesures tècniques legals i organitzatives necessàries per garantir la confidencialitat i integritat d’aquestes dades personals per al desenvolupament, execució i manteniment dels serveis contractats.

La resta de dades facilitades a l’Entitat per qualsevol altre mitjà es conservaran durant el temps que sigui necessari per complir amb les finalitats descrites anteriorment.

Legitimació

La base legal per al tractament de dades està legitimada en els títols següents:

  • El consentiment dels afectats per a la gestió i tractament de qualsevol sol·licitud d’informació o consulta sobre els nostres serveis professionals com a agència de viatges.
  • El consentiment prestat per rebre el butlletí informatiu sobre els nostres serveis.
  • El consentiment prestat per l’usuari per participar en els processos de selecció.
  • El contracte de prestació de serveis de gestió de viatges signat amb els nostres clients i usuaris.

Destinataris

No es cedeixen dades personals a tercers, llevat del que exigeix la llei. Tampoc no es fan transferències internacionals de dades a tercers països, llevat que s’autoritzi expressament.

Origen

Les dades personals s’obtenen directament de les persones interessades i dels nostres col·laboradors. Les categories de dades personals que ens proporcionen els nostres col·laboradors són les següents:

Dades identificatives

Adreces postals o electròniques.

Drets

Dret d’Accés, Rectificació i Supressió: Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si a l’Entitat estem tractamentant dades personals que els concernin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

Dret a limitació i oposició: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas només les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’Entitat deixarà de tramitar les dades en aquest cas, excepte per motius legítims, o per l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Aquests drets es poden exercir a través del següent canal: https://www.corporate-ethicline.com/andromeda/

Actualitzacions i modificacions

L’Entitat es reserva el dret a modificar i/o actualitzar la informació de protecció de dades, quan sigui necessari per al correcte compliment del Reglament de Protecció de Dades. Si es produeixen canvis, el text nou es publicarà en aquesta pàgina, on podreu accedir a la norma actual. En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’accedeixi al lloc web.

Cookies

L’Entitat podrà utilitzar cookies durant la prestació del servei del Portal.

Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació sobre les preferències determinades per un usuari durant la seva visita a un determinat lloc web.

Pot consultar totes les dades de la nostra Política de Cookies.  

Comunicacions comercials per correu electrònic

Tenint en compte que el principal mitjà de comunicació entre l’Entitat i l’USUARI és a través de l’adreça de correu electrònic facilitada, l’informem que utilitzarem aquest mitjà per a totes les comunicacions amb els USUARIS, incloent informació comercial o notes d’informació relacionades amb la finalitat del nostre portal, i en conseqüència, en compliment de l’article 21 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, que prohibeix l’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic que no han estat expressament autoritzades pels destinataris del mateix, l’informem que l’acceptació d’aquestes condicions d’ús, implica la seva autorització expressa per remetre-li els nostres enviaments comercials, publicitaris i promocionals. No obstant això, si no desitja rebre les nostres comunicacions comercials per correu electrònic pot oposar-se a ells a l’adreça indicada anteriorment, o en cada enviament que li enviem.

L’Entitat no es fa responsable de la política de privacitat relativa a les dades personals que pugui facilitar a tercers a través dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

L’Entitat podrà modificar aquestes polítiques de privacitat per adaptar-les a les modificacions que es produeixin a la nostra pàgina web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre les dades personals que apareixen, per la qual cosa requereix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquest lloc web.