Política de privacitat

A continuació us facilitem la informació detallada sobre el tractament de les vostres dades en compliment de l’art.13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques a pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

 

 • Dades del responsable del tractament i de contacte de RPO
 • Identitat: VIATGES ANDROMEDA, S.A. ESA58325275
 • Adreça: Av. Diagonal 618, 4a 08021 Barcelona
 • Telèfon: +34 932 402 900
 • E-mail: responsableprotecciondedades@viajesandromeda.es
 • Canal de denúncies: https://www.corporate-ethicline.com/andromeda/

 

Finalitats del tractament

VIATGES ANDRÓMEDA, S.A. (d’ara endavant, l’Entitat), tractarà la informació que ens proporcionen les persones interessades amb les finalitats següents:

 • Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis professionals com a agència de viatges que ens formulin les persones interessades.
 • Comunicacions comercials: Tractament de les vostres dades amb la finalitat d’informar-vos sobre els nostres serveis i activitats, articles d’interès i informació general sobre els nostres serveis via correu electrònic.
 • Gestionar dades aportades pels candidats a un lloc de treball a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la vostra disposició en aquest lloc web amb finalitats de selecció i reclutament. Vostè autoritza expressament a l’Entitat perquè procedisca al tractament de les seues dades per a la finalitat indicada.
 • Gestionar la seva alta al servei de subscripció del nostre butlletí de notícies.
 • Gestió de serveis als nostres clients: Inclou el tractament de dades de caràcter personal necessàries per a la gestió dels viatges contractats pels nostres clients.
 • Garantir la seguretat de les oficines, les instal·lacions i les persones a través de controls d’accés, sistemes de videovigilància i altres sistemes de control/identificació d’accés.
 • Complir les disposicions legals que s’apliquen a l’Entitat i les activitats en matèria sanitària i de prevenció de riscos laborals.
 • Gestionar i controlar el funcionament dels mecanismes, les polítiques i els protocols interns establerts per l’Entitat amb finalitats de compliment normatiu i de gestió dels canals de denúncies a aquest efecte.
 • Tots aquells tractaments que ens resultin d’aplicació per al degut compliment de les normatives i requeriments oficials/sectorials a què estigui subjecta la nostra activitat.

Per al bon fi i desenvolupament de la seva atenció i gestió de les finalitats anteriors, el titular consenteix el tractament de les seves dades per als fins anteriors, tot això sota el més estricte compliment de la normativa de protecció de dades i la política que li estem detallant . En qualsevol moment podreu exercitar els vostres drets (veure apartat específic).

 

Criteris de conservació de les dades

 • Gestió de viatges: les dades de caràcter personal aportades en els contractes, ofertes i/o proposta de serveis, així com les de la resta de persones la intervenció de les quals sigui necessària, seran conservades durant el temps que estiguin vigents els serveis contractats. En finalitzar la prestació del servei/s contractat/s, les dades de caràcter personal seran conservades en els supòsits que es poguessin derivar responsabilitats amb l’Entitat i/o en compliment d’altres marcs normatius que siguin aplicables a l’Entitat o d’una norma amb rang de llei que exigeixi a la conservació daquests. Les dades de caràcter personal es mantindran de manera que permetin la identificació i l’exercici dels drets dels afectats i, sota les mesures tècniques jurídiques i organitzatives que siguin necessàries per garantir-ne la confidencialitat i la integritat.
 • Gestió Currículum Vitae: l’Entitat, com a norma, conserva el Currículum Vitae pel termini màxim d’un any; conclòs aquest termini, es procedirà automàticament a la seva destrucció, en compliment del principi de qualitat de la dada.
 • Gestió de Contractes de Treball: les dades de caràcter personal seran conservades, en tot cas, durant el temps que estigui vigent la relació laboral i, en finalitzar aquesta, en els supòsits que es poguessin derivar responsabilitats entre les parts i quan ho requereixi una norma amb rang de llei.
 • Altres: la resta de dades i informació aportada per l’usuari per qualsevol mesurat, seran conservades durant el temps que sigui necessari per complir la finalitat per a la qual van ser recollides.

 

Legitimació

La base legal que habilita l’Entitat per poder tractar les dades de caràcter personal dels usuaris, clients, clients potencials en virtut dels títols següents:

 • El consentiment de les persones interessades per a la tramitació i la gestió de qualsevol sol·licitud d’informació o consulta sobre els nostres serveis i productes.
 • El consentiment prestat pels candidats a lloc de treball amb fins de selecció i reclutament.
 • El marc de prestació i/o contractació de serveis/productes amb l’Entitat.
 • L’interès legítim per remetre-li comunicacions informatives, comercials i/o ofertes promocionals relacionades amb l’activitat de l’Entitat i els serveis/productes contractats a través de correu electrònic o qualsevol altre mitjà.
 • El compliment de les obligacions legals i els procediments interns de compliment normatiu.
 • L’interès legítim per garantir la seguretat de les oficines, instal·lacions i persones.

Destinataris

No se cedeixen dades de caràcter personal a tercers, llevat de disposició legal. Tampoc no es fan transferències internacionals de dades a tercers països, excepte autorització expressa.

Procedència

Les dades de caràcter personal s’obtenen directament de les persones interessades i dels nostres col·laboradors. Les categories de dades de caràcter personal que ens proporcionen els nostres col·laboradors són les següents:

Dades d’identificació

Adreces postals o electròniques.

Drets

Dret d’accés, rectificació i supressió: Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si a l’Entitat estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

Dret a la Limitació i Oposició: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. L’Entitat deixarà de tractar les dades en aquest supòsit, tret de motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Dret a revocar el consentiment prestat: els interessats tenen dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, excepte en cas de tractaments de dades personals previstos a la normativa de protecció de dades o necessàries per a la prestació del servei contractat, que no requereixen aquest consentiment . Això no obstant, aquesta retirada no té efectes retroactius, per la qual cosa no afectarà la licitud del tractament basat en un consentiment atorgat prèviament.

Aquests drets podran ser exercitats al nostre Canal https://www.corporate-ethicline.com/andromeda/

Aquests drets podran ser exercitats a través del canal següent: https://www.corporate-ethicline.com/andromeda/

Actualizaciones y modificaciones

La Entidad se reserva el derecho de modificar y/o actualizar la información sobre protección de datos, cuando sea necesario para el correcto cumplimiento del Reglamento de Protección de Datos. Si se produjera alguna modificación, el nuevo texto será publicado en esta página, donde podrá tener acceso a la política actual. En cada caso, la relación con los usuarios se regirá por las normas previstas en el momento preciso en que se accede al sitio web.

Cookies

La Entidad podrá utilizar cookies durante la prestación del servicio del Portal.

Las cookies son procedimientos automáticos de recogida de información relativa a las preferencias determinadas por un usuario durante su visita a una determinada página web.

Puede consultar todos los detalles en nuestra Política de Cookies.

Comunicacions comercials per correu electrònic

Tenint en compte que el principal mitjà de comunicació entre L’Entitat i l’USUARI és per mitjà de l’adreça de correu electrònic facilitada, us informem que utilitzarem aquest mitjà per a totes les comunicacions amb els USUARIS, incloses les informacions comercials o notes informatives relacionades amb la finalitat del nostre portal, i en conseqüència, en compliment de l’article 21 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, que prohibeix l’enviament de comunicacions comercials a través del correu electrònic que prèviament no hagin estat expressament autoritzades per els destinataris de les mateixes, us informem que l’acceptació de les presents condicions d’ús, implica la vostra autorització expressament per remetre-li els nostres enviaments comercials, publicitaris i promocionals. No obstant això, si no voleu rebre les nostres comunicacions comercials per correu electrònic podeu oposar-les a l’adreça a dalt indicada, oa cada enviament que us remetem.

L’Entitat no es fa responsable de la política de privadesa respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

L’Entitat pot modificar les presents polítiques de privadesa per adaptar-les a les modificacions que es produeixi a la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix ​​la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquesta web.

Mesures de seguretat i control

General

En compliment de la normativa de protecció de dades, l’Entitat tractarà les dades de caràcter personal aplicant les mesures tècniques, jurídiques, organitzatives i de seguretat adequades, a l’efecte de garantir la confidencialitat i integritat de la informació que gestiona d’acord amb allò establert a la normativa vigent.

Agraïm que posi en coneixement del Responsable / Delegat de Protecció de Dades mitjançant les dades de contacte / Canal establertes a la present Política de Privadesa, qualsevol risc de seguretat, dels que tingui indicis o coneixement, que pugui arribar a comprometre la integritat i confidencialitat de les dades de caràcter personal i/o d’informació confidencial, a fi de poder adoptar les mesures necessàries per evitar-ne el tractament no autoritzat, la pèrdua, la destrucció o el dany accidental.

Ciberseguretat

Com a concepte específic i complementari a l’anterior, l’Entitat aplica mesures de ciberseguretat per prevenir i gestionar els possibles atacs i fraus per part de ciberdelinqüents que atempten contra la privadesa i protecció de les dades que la nostra Entitat tracta i accedeix en l’àmbit de les seves activitats i operacions.

En aquest sentit volem alertar que davant de possibles situacions de risc per comunicacions el contingut de les quals i/o format generin dubtes d’autenticitat, recomanem ometre’ls i contactar amb el Responsable/Delegat de Protecció de Dades a través de les dades de contacte indicades en la present Política de Privadesa.

Així mateix, qualsevol sol·licitud que rebi amb origen de la nostra Entitat sobre canvis de formes de pagament, sol·licitud de dades o persones de contacte o d’informació confidencial (no pública), dades bancàries i/o de targetes de crèdit i/o altres dades oficials, no ha de ser atesa sense la confirmació directa de la nostra Entitat per un altre mitjà alternatiu. Agraïm i necessitem la seva col·laboració per la seva comunicació i denúncia sobre qualsevol notificació sobre aquest tipus de sol·licituds i altres possibles situacions de risc de ciberatacs en què pugui ser utilitzada la nostra Entitat, així com per qualsevol possible risc de seguretat que poguessin tenir coneixement.

Transferències Internacionals de Dades

La transferència internacional de dades es refereix al procés de transferir dades personals fora de la Unió Europea a països que no proporcionen un nivell adequat de protecció de dades. En el context de la protecció de dades, la Unió Europea estableix certs estàndards i salvaguardes per garantir que les dades personals dels ciutadans europeus estiguin protegides quan es transfereixin fora de la UE.

En el cas que menciones, sembla que l’entitat realitza transferències internacionals de dades personals a causa de la seva activitat i operacions internacionals. Aquestes transferències poden ser necessàries per complir requisits normatius o per oferir els productes i serveis de l’entitat. No obstant això, per assegurar la protecció de les dades personals, és important que l’entitat compleixi amb les regulacions aplicables en matèria de protecció de dades.

Si ets una persona interessada les dades personals de la qual s’estan transferint internacionalment, tens el dret de sol·licitar informació sobre aquesta transferència. Pots exercir els teus drets d’accés i comunicar-te amb el Responsable o Delegat de Protecció de Dades (RPD/DPD) de l’entitat mitjançant els mecanismes de contacte específics que l’entitat ha establert per a aquest propòsit.

És important destacar que l’entitat ha de complir amb les lleis i regulacions aplicables en matèria de protecció de dades, com el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea, i ha d’implementar les mesures adequades per garantir la seguretat i protecció de les dades personals transferides internacionalment. Aquestes mesures poden incloure l’ús de clàusules contractuals estàndard, normes corporatives vinculants o l’adhesió a esquemes de certificació reconeguts.

Si tens alguna inquietud específica sobre la transferència internacional de les teves dades personals, et recomanaria comunicar-te directament amb el Responsable o Delegat de Protecció de Dades (RPD/DPD) de l’entitat per obtenir més informació i aclariments sobre com es gestionen les teves dades personals en el context de les transferències internacionals.

Canal

L’Entitat ha implementat un Canal, contemplant el compromís més alt, rigor i professionalitat en matèria de seguretat, experiència, independència i coneixement en el tractament de les comunicacions rebudes.

El Canal, que inclou l’ús a l’àmbit de Protecció de Dades, s’ha instrumentat a través d’una plataforma web, desenvolupada i gestionada per expert extern independent, per aportar-los i garantir-los els nostres compromisos anteriors.

A través del Canal, podrà comunicar i tramitar l’exercici dels seus Drets (veure apartat anterior) i comunicar qualsevol indici o coneixement que tingués de possibles violacions (bretxes) de seguretat, ciberatacs i/o de possibles incompliments o irregularitats sobre la normativa de protecció de Dades, aquesta política de l’Entitat i tots els aspectes esmentats anteriorment sobre confidencialitat i secrets d’empresa.

Les dades d’accés al Canal es detallen al començament de la present Política.

 

Autoritat de control

En cas de divergències amb l’Entitat en relació amb el tractament de les vostres dades, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control de Protecció de Dades corresponent. A Espanya, aquesta autoritat és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

 

Atenció i suport

Les persones interessades podran comunicar a l’Entitat qualsevol dubte sobre el tractament de les vostres dades de caràcter personal o interpretació de la nostra Política, contactant amb el Responsable / Delegat de Protecció de Dades (RPD / DPD) a l’adreça indicada a l’inici de la present Política .

Nuestro equipo trabaja desde la excelencia para hacer realidad el viaje de tus sueños.

Déjanos tu email y no te pierdas nuestras promociones exclusivas.

El nostre equip treballa des de l'excel·lència per fer realitat el viatge dels teus somnis.

Deixa'ns el teu email i no et perdis les nostres promocions exclusives.

Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers per al seu funcionament correcte i per a fins analítics. En fer clic al botó "Acceptar", accepta l'ús d'aquestes tecnologies i el processament de les dades per a aquests propòsits. Més informació
Privacidad